Rösten

Med rösten presenterar vi oss själva när vi kommunicerar, den är en del av vår personlighet, den är unik och den avspeglar vår sinnesstämning. Det hörs på rösten om vi är glada, ledsna, arga, deprimerade eller stressade. Den är som ett ljudligt fingeravtryck.

Man kan också säga att rösten är själens spegel.

Många har ett röstkrävande yrke där rösten är ett viktigt arbetsredskap. Lärare, skådespelare, sångare, personer vars arbete är att tala mycket i telefon m fl. behöver ha en välfungerande röst och som klarar hög belastning.

Men röstens kvalitet beror också på hur stämbanden ser ut.

Röstbesvär

Röstbesvär är en upplevelse av att rösten inte fungerar som den ska och ex på besvär är trötthet i rösten, heshet, obehag och smärta vid tal, klumpkänsla i halsen, att inte orka tala och att t o m tappa rösten. Men det kan också vara att inte kunna göra sig hörd eller att inte våga tala. Vissa sjukdomar kan påverka stämbanden och ge röstbesvär.

Röstbehandling/röstterapi

Röstterapi innebär att bli medveten om sin röst, om inre och yttre faktorer som kan påverka rösten, och att träna sin röst. Andningen har en central roll i behandlingen/terapin liksom ljudbildande och kroppskännedom. Överföring till spontantalet sker via röstövningar, inte sällan tillsammans med kroppsrörelser, röstövningar med ord, meningar och text och ibland sång. I alla dessa övningar tränas rösten för bättre hållbarhet. Daglig träning är viktigt.

Själsliga faktorer kan påverka rösten och andningen, och för att bättre förstå det kan samtal/psykoterapi behövas. Röstsymtom kan vara signal om att något själsligt behöver tas omhand. Tänk bara på uttryck som: ”strupen snördes åt av vrede”, ”gråten sitter i halsen”.

Rörfonation

är ursprungligen en finsk röstbehandlingsmetod som fått stort genomslag i Sverige och med goda resultat. Man ljudar i ett specialdimensionerat glasrör i en bunke/skål med vatten enl. ett strikt schema. De flesta som prövar denna metod får en förbättrad röstkvalitet.

Även faktorer i arbetsmiljön som kan påverka rösten negativt tas i beaktande, t ex buller och dålig luftkvalitet, och arbetsplatsbesök görs vid behov.

Att arbeta med, träna och utveckla sin röst innebär personlig utveckling!

Remiss

En foniater eller en Ö-N-H-läkare gör en stämbandsundersökning och remitterar till mig. Men remiss kan också skrivas av t ex Husläkare, Företagshälsovård, Skolhälsovård m fl. Jag kan därefter remittera efter behov till röstspecialist i mitt nätverk för undersökning. Väntetiderna för undersökning är då korta.

Jag erbjuder:

–       Röstbehandling/röstterapi på remiss
–       Konsultation för röstbesvär
–       Personlig utveckling via rösten
–       Samtals-/psykoterapi utifrån ett röstperspektiv
–       Lektioner för träning av tal och prosodi
–       Behandling/terapi för talängslan
–       Föreläsningar
–       Kurser

Gör din röst hörd:

–       Förebygg rösttrötthet, heshet och knarr genom röstträning
–       Utöka ditt röstomfång för en varierad röstklang
–       Träna röststyrkan
–       Förbättra uttal och artikulation
–       Öka din kroppsmedvetenhet genom rörelse
–       Träna språk, tal och prosodi
–       Bli röstmedveten genom samtal och psykoterapi
–       Öka röstmedvetenheten genom röstergonomi